Previous (left) Next (right)

Affiche tentoonstelling

SNS Historisch Centrum

 Contact            Disclaimer             Facebook             Youtube

Contact disclaimer

Pleijsier laat vaandels weer zwaaien

Het vaandel hoog - Tentoonstelling over vaandels uit de regio

24 maart tot en met  14 mei 2011

Dinsdag 26 Oktober 2010,  de Stentor ©2011 Wegener Nieuwsmedia

Zoeken op zolders naar oude vaandels

KAMPEN - Meer dan twee jaar heeft Wim Pleijsier er aan gewerkt. Eind november hoopt hij zijn nieuwste uitgave 'Het vaandel hoog' te presenteren.

Het boek biedt een overzicht van de vaandels die in afgelopen 140 jaar in deze regio in omloop waren. Van T.H.O.R. (Tot Heil Onzer Ribbenkast) tot sportvereniging Hercules en van D.E.V. tot de Bond voor Drankbestrijding. Elke zichzelf respecterende vereniging schaarde zich achter of onder het vaandel. Met de inventarisatie is een prachtig tijdsbeeld tot stand gekomen. Overigens beperkte Wim Pleijsier zich niet tot Kampen en de kernen, maar ook Genemuiden, Spoolde en Westenholte werden bezocht. Al met al kostte het hem doorzettingsvermogen, talloze telefoontjes en vooral veel geduld. De vaandels moest hij zoeken op zolders, tussen het oud papier, maar gelukkig ook in keurige vitrines of in musea. Uiteindelijk heeft hij er 77 kunnen lokaliseren, fotograferen en van een toelichting kunnen voorzien.

Pleijsier schreef eerder boekjes over Brunnepe, 'Een wandeling door het verleden' en 'Vervlogen tijden'. Alvast een exemplaar van 'Het vaandel hoog' (15 euro) reserveren kan via 038 3317319 of
wimpleijsier@hetnet.nl.donderdag 24 maart 2011,  de Stentor ©2011 Wegener Nieuwsmedia

door Willem van Halem

KAMPEN - Vaandels waren eind ne­gentiende, begin twintigste eeuw het visitekaartje van de bond of vereniging. Hoe mooier het vaan­del, des te meer uitstraling de vere­niging had.

Ook in Kampen barstte het van de vaandels. Brunneper Wim Pleij­sier inventariseerde de nog be­staande exemplaren, beschreef ze en maakte er een boekje van, dat hij vandaag presenteert in het Frans Walkate Archief „Het viel me op dat je praktisch nergens meer vaandels zag, noch bij uitvoeringen, noch bij marsen van muziekkorpsen of bij vergade­ringen. Terwijl dat toch altijd het symbool was van de vereniging of club. Hiervan kon je de status van de groep aflezen. Sterker nog, een van de eerste punten die na de op­richting van een vereniging op de agenda stonden was de aanschaf van een vaandel. En dat was een kostbare aangelegenheid. Aan de grootte, de ouderdom en de deco­raties kon je het roemruchte verle­den aflezen."

Een heel jaar is Pleijsier bezig ge­weest met een inventarisatie van nog bestaande vaandels. Hij vond ze in bestuurskamers, meestal keurig opgehangen in een vitrine, maar ook in kelders, garages en op zolders. Als vergeten en waardelo­ze relicten. Het kostte hem talloze

telefoontjes, honderden autokilo­meters en de nodige overtuigings­kracht om ze boven water te krij­gen, van Kampen tot Zalk en van Wilsum tot het Zwolse Westenhol­te. Uiteindelijk wist hij er 78 op de gevoelige plaat vast te leggen en te beschrijven.

Sommige zijn echte kunstwerken, anderen zijn door goedbedoelen­de leden van de vereniging in el­kaar gezet. De goedkoopste tech­niek was dié van het applicatie- werk waarbij geknipte onderdelen op een vaandeldoek weren ge­naaid. De veel duurdere variant was die van de zogenaamde cannetilletechniek, waarbij het vaandel met goud- of zilverdraad werd be­werkt.

Was het vaandel na al dan niet grote financiële offers klaar, dan gaf dit een 'compleet gevoel' aan de leden van de vereniging. In het boekje, dat de titel mee­kreeg 'Hef het Vaandel! komen we namen tegen als die van de bond voor drankbestrijding 'Sobrietas' (1910), tal van muziekverenigin­gen, oranje- en gymnastiekvereni­gingen, kostbare sacramentsvaan­dels en van de Vereniging Het Ta­baksvak met twee gekruiste siga­ren. Waarmee weer een bijzonder stukje cultuurhistorie is vastge­legd.


Het boekje is tegen de prijs van zestien euro te verkrijgen bij Wim Pleijsier, tel. 038-3317319:

Weekblad dé KRANT, jaargang 13, nummer 13, woensdag 30 maart 2011

Kampen, Stad en land heeft Kam­penaar Wim Pleijsier af­gebeld tijdens zijn zoek­tocht naar vaandels. "Ook ben ik in vele schuurtjes, kelders en op zolders ge­weest." Het resultaat mag er zijn: het bock 'Hef het vaandel' over het rijke ver­enigingsleven van Kam­pen en omgeving. De negentiende eeuw laat een grote bloei van het verenigingsleven zien. Door het ontbreken van verstrooiende media als film en televisie, wordt de schaarse vrije tijd op­gevuld met activiteiten in verenigingsverband,

vooral op het gebied van sport en muziek. Als een vereniging zijn opwachting maakte, werd het vaandel prominent aan kop van de stoet meegevoerd. Aan de vormgeving van een vaandel werd grote zorg besteed. Kost­bare materialen als gouddraad op fluweel gaven een prachtige en rijke uitstraling. Een vaandel werd letterlijk het uithangbord en een belangrijke visualisatie van de geschiedenis ervan. Ge­wonnen medailles werden aan de vaandel bevestigd, waarmee het succes en de leeftijd van de vereniging werd onderstreept. "Eind negentiende eeuw was er een explosie aan vaandels, maar nu is er bijna geen een meer', stelt Pleijsier vast. "Vroeger verschaf­te men bij de oprichting van een vereniging een vaandel om zich erachter te scharen.Auteur Wim Pleijsier schenkt een exemplaar van ‘Hef het vaandel’

aan Herman Harder van het Frans Walkate Archief.

 Foto: Mariska Oegema


Het straalde eendracht uit. Met respect werd het vaan­del behandeld en het dwong ook respect af. Helaas zijn de meeste vaandels geworden tot stoffige rekwisieten." Her­man Harder van het Walkate Archief is blij met het resul­taat van Pleijsiers zoektocht. "Wij kunnen onze verzame­ling aanvullen met kennis en materiaal wat anders verloren zou zijn gegaan." De expositie is tot en met 14 mei op woensdag en don­derdag van 14.00 tot 17.00 uur in het Walkate Archief, Burgwal 43, te bezichtigen.

‘Hef het vaandel’ in het Walkate Archief