Het SNS Historisch Centrum/Frans Walkate Archief is alleen nog op afspraak geopend.

Het Frans Walkate Archief is een onderdeel van het SNS Historisch Centrum. Het biedt onderdak aan een belangrijke collectie van documenten en voorwerpen die betrekking hebben op de geschiedenis van de stad Kampen en haar omgeving. De verzameling werd in de jaren dertig aangelegd door Frans Walkate, bestuurslid en directeur van de Nutsspaarbank Kampen. De collectie is ondergebracht in een monumentaal gebouw met een authentiek spaarbankinterieur, dat voorheen in gebruik was bij de Nutsspaarbank.

Een belangrijk argument voor Frans Walkate om te gaan verzamelen was het feit dat het Kamper gemeentearchief voornamelijk aandacht aan de oudere (middeleeuwse) geschiedenis besteedde. De jongere geschiedenis werd niet of nauwelijks gedocumenteerd, waardoor veel waardevol materiaal verloren ging. Om dat te voorkomen begon Frans Walkate met het verzamelen van zaken uit de periode na 1850. Ook verwierf hij documentatie over onderwerpen die door het gemeentearchief als minder belangrijk werden ervaren. Toen hij in 1943 stierf besloot het bankbestuur als eerbetoon de bijeengebrachte collectie Frans Walkate Archief te noemen, gezien de taken van de instelling en de samenstelling van de collectie een enigszins verwarrende naam. Ook na zijn dood bleef de instelling groeien.
Inmiddels is de verzameling, dankzij de constante steun van de SNS Bank, een belangrijk kenniscentrum voor de geschiedenis van Kampen en de IJsseldelta geworden. De collectie is bijzonder divers. Zij bevat honderden schilderijen en andere kunstuitingen van kunstenaars die door geboorte, afkomst of verblijf een band met Kampen hadden of hebben. Het archief beschikt ook over een grote hoeveelheid historisch-topografische afbeeldingen. Maar de belangrijkste kern van de verzameling is waarschijnlijk het fotobestand, met meer dan 50.000 foto’s, vanaf de 19de eeuw tot heden, dat jaarlijks substantieel wordt aangevuld. En natuurlijk bevat de collectie ook archieven: van verenigingen, bedrijven, scholen, stichtingen, organisaties, instellingen en personen. Ze geven een goed en veelzijdig beeld van het culturele en sociaal-maatschappelijke leven in Kampen van de laatste honderdvijftig jaar. Voor de drie tot vijf wisselexposities die jaarlijks worden georganiseerd vormt de collectie vaak het uitgangspunt. Een deel van het gebouw is geschikt gemaakt voor tentoonstellingen. De authentieke sfeer van het historische interieur is echter bewaard gebleven.

Regelmatig worden collectiestukken in bruikleen afgestaan aan collega-instellingen, of figureren ze in publicaties. En natuurlijk vormt de collectie een onuitputtelijke bron voor onderzoekers, die hun bevindingen verwerken in media-uitingen als boeken en artikelen.

Een publicatie die het Frans Walkate Archief zelf verzorgd is de Kamper Almanak. Een cultuurhistorisch jaarboek, dat al vanaf 1928 verschijnt, en dat binnen de IJsseldelta is uitgegroeid tot een toonaangevende uitgave.

Veel bezoekers, jong en oud, weten de weg naar het Frans Walkate Archief te vinden: voor het bewonderen van het gebouw, voor het raadplegen van de collecties, voor het bekijken van tentoonstellingen, of voor het bijwonen van de verschillende evenementen die regelmatig worden georganiseerd, waarbij veel aandacht wordt besteed aan jeugdeducatie

George Christiaan Frans Walkate was bestuurslid en later directeur van de Nutsspaarbank in Kampen. Hij bouwde het bedrijf uit tot één van de grootste regionale spaarbanken van Nederland. Op nationaal niveau speelde hij een belangrijke rol in de professionalisering en ontwikkeling van de spaarbanken in Nederland. Met mr. G.M. Delprat richtte hij in 1907 de Nederlandse Spaarbankbond op, een belangrijke stap op weg naar een hechtere en grootschaliger organisatievorm.

Naast zijn werk als bankfunctionaris was Frans Walkate een gepassioneerd verzamelaar van zaken die met de geschiedenis van de gemeente Kampen te maken hadden. Hij wist zijn medebankbestuurders zodanig te overtuigen van het nut van zijn verzameling voor de Kamper samenleving dat men in de late jaren dertig tot de bouw van een archiefruimte overging. Jarenlang werd gebruik gemaakt van dit gebouw. Inmiddels is de verzameling ondergebracht in het voormalige Nutsspaarbankgebouw, dat tussen 1928-1932 ook onder het beheer van Frans Walkate werd gebouwd.